Intervju med grunder, regissør og gudmor for klovn i eldreomsorgen Magdalena Schamberger

Intervju med grunder, regissør og gudmor for klovn i eldreomsorgen Magdalena Schamberger

- det finnes liv, muligheter og fantasi bak en demens diagnose.

Magdalena Schamberger er gründer av Hearts & Minds i Scotland. Hearts & Minds hjelper sårbare mennesker til å overvinne følelser av maktløshet, angst og isolasjon gjennom kunsten terapeutisk klovning.

Hearts & Minds har et program for eldre som ligner Klokkeklovnenes tilbud. Deres program for eldre heter Elderflowers. Programmet hjelper mennesker som lever med demens eller demens relaterte tilstander på sykehus, sykehjem eller på omsorgsboliger. Gjennom lekenhet, smil og latter hjelper de alle disse sårbare menneskene til å håndtere angst, frykt, forvirring og nedstemthet som deres situasjoner og sykdoms tilstander kan medbringe.

Magdalena Schamberger var kunstnerisk leder for hearts and minds i en årrekke og regnes som en slags gudmor innen faget klovn i helse. På grunn av hennes bakgrunn og erfaring, men også siden hun nå har begynt å jobbe spesielt for målgruppen som vi brenner for ønsket vi å intervjue henne og høre hennes tanker om klovn i eldreomsorgen.

Magdalena Schamberger

Bilde

Presenter deg selv og din organisasjon kort.

Jeg er en uavhengig teater regissør med en spesiell lidenskap for å skape arbeid med, og for, mennesker som lever med demens.

Jeg er også kreativ regissør(frilans) for BOLD, som står for Bringing Out Leaders in Dementia. BOLD er et sosialt lederskaps program for mennesker fra alle samfunnslag som lever med demens i den videste forstand – de som har en demens diagnose, pårørende, profesjonelle helsearbeidere, kunstnere, lokale myndigheter og embetsmenn etc.

I tillegg til dette, er jeg æres professor på The school of Health Sciences at Queen Margaret University, Edinburgh.


Har din gruppe en spesiell visjon eller metode for hvordan dere utøver deres scenekunst?

Samarbeid og samskaping; tilrettelagt engasjement gjennom et bredt spekter av kunst aktiviteter – klovning, fysisk teater, scenekunst og teater, dans, musikk, skriving og visuell kunst.

 

Hvorfor tror du at det fungerer å bruke en rød nese når man møter eldre?

Fordi man møtes i øyeblikket uten forutinntatthet; og man deler sårbarhet og menneskelighet.

Bilde

Hva er forskjellen mellom klovning for barn og for eldre?

Respekt for livs historiene til seniorene, som reflekteres i tilnærmings -metode, kostymer, karakterer og materiale/temaer.

Mennesker som lever med demens kan være 40 år eller 100 år gamle. Det er faktisk tre generasjoner med ulike ting som de liker og misliker, interesser, kunnskap og vaner.
 


Hva er ditt sterkeste minne fra denne typen arbeid?

Å se personen bak diagnosen komme til liv igjen. Unik og likeverdig.

Ikke undervurder og sikt høyt!


Når syns du at et møte mellom en klovn og en person med demens har vært en suksess?

Når personen med demens har kontrollen og en genuin kontakt oppstår og deles.Bilde


Hva syns du er det aller største verktøyet som man kan bruke i møte med en person med demens?
 

Det er å være komfortabel med å ikke vite og være avslappet i øyeblikket.


Hva er den spesifikke gaven som klovnen har I møte med mennesker med demens?
 

Udelt ikke dømmende oppmerksomhet; dele en utfordring med en som har korttidshukommelse.

 

Vi har hørt en gang at klovn i eldreomsorgen kan erstatte noen typer av medisiner. Har du noen tanker omkring dette temaet?

 

Det er en tid for medisin og en tid for klovner.

 

Hvor viktig er det at klovnene har kunnskap om demens sykdommen?

Ja, det er bra å ha kunnskapen, men ikke å vise at man har den.

Bilde

 

Hva kan vi lære av mennesker som har demens?

At det finnes liv, muligheter og fantasi bak en demens diagnose.
 

Har du noen ideer til hva vi kan gjøre med den store økningen i mennesker som får en demens diagnose?

Start med å engasjere deg med mennesker som lever med demens på et tidlig tidspunkt, så du kan fortsette forholdet lenge, del verktøy med helsepersonell og familier.

Alle illustrasjonsbildene er fra hjemmesiden til Hearts and minds. 

https://www.heartsminds.org.uk/elderflowers/in-dementia-units/

 

Below you find the interview in English. 

Magdalena Schamberger

- there is life, opportunities and imagination behind a diagnosis of dementia.

Magdalena Schamberger founded Hearts & Minds in Scotland. Hearts & Minds helps vulnerable people overcome feelings of powerlessness, anxiety and isolation through the art of therapeutic clowning.

Hearts & Minds has a program for the elderly that is similar to Klokkeklovnenes line of work. Their program for the elderly is called Elderflowers. The program helps people living with dementia or dementia related conditions in hospitals and nursing homes. Through playfulness, smiles and laughter, these vulnerable people get help to deal with anxiety, fear, confusion and depression that their situation and illness can bring.

Magdalena Schamberger was the artistic director of hearts and minds for a number of years and is considered to be a godmother in world of clown in care. Because of her background and experience, but also since she has now started working especially for the target group that we are passionate about, we wanted to interview her and hear her thoughts on clown in elderly care.

 

Please present yourself and your organisation shortly, and your line of work in the organisation.

I am an independent theatre director and creative collaborator with a particular passion for co-creating work with, and for, people living with dementia. I am also Creative Director (Freelance) at BOLD, which stands for Bringing Out Leaders in Dementia. BOLD is a Social Leaderhip programme for people from all walks of life who are living with dementia in the widest sense– those who have a dementia diagnosis,  family members, professional carers, artists, local authorities and givernment officials, etc

Additionally, I am Honorary Professor at the School of Health Sciences at Queen Margaret University, Edinburgh

 

Does your group have a special vision method on the art?

Collaboration and co-creation; engagement facilitated via a wide range of arts activities – clowning, physical theatre, performing arts & theatre, dance, music, writing and visual arts.

 

Why do you think it works with a red nose meeting the elderly?

Meeting in the moment without preconceptions; shared vulnerability and shared humanity;

 

As you know the work with both clown doctors for children and clowns for eldrely what would you say are the main difference between clowning for children and seniors?

Respect for life history for seniors, which is reflected in approach, costumes, characters and materials. People living with dementia can be 40 or 100 years old. That’s 3 generations with different likes, dislikes, interests, knowledge and habits.

 

What is your strongest memories of the work?!

Seeing the person behind the diagnosis coming to life. Uniqueness and equality. Don’t underestimate and aim high!

 

When is a meeting between an clown and elderly, in your opinion, a succes?

When the person with dementia is in control and a genuine connection  is shared

 

What is the biggest tool you can bring when you meet a person with dementia in your opinion?

Being comfortable not-knowing and relaxed in the present moment.

 

What is the specific gift of the clown in the work with people with dementia?

Undivided non-judgemental attention; sharing a challenge with short term memory;

 

We one’s heared that clown in care could replace some medicine what is your thought about that saying?

There is a time for medicine and a time for clowns.

 

How important do you think knowledge about the sickness is for the clowns to know?

Yes, good to know but not to show.

 

What can we learn from people with Dementia?

That there is life, possibility and imagination beyond a dementia diagnosis.

 

Ideas what to do with the big increase of people with dementia?

Start engaging with people living with dementia early, so you can continue relationships for a long time; share some of the tools with care staff and families.

All the pictures used in the article are from the website of hearts and minds. 

https://www.heartsminds.org.uk/elderflowers/in-dementia-units/

Siste saker
- Jeg har virkelig troen på at arbeidet deres har en betydelig innvirkningen på hverdagen til de eldre på sykehjem.
Les mer
Noen møter er svært varme og rørende. Det gjelder ofte besøk på enkelte rom der beboerne ikke kommer seg til felles aktiviteter hverken på avdelingen eller på sykehjemmet.
Les mer
- Beboere på langtidshjem har mistet mye. (...) I en sånn situasjon er det lett å føle at man har mistet seg selv. Klovnene tar seg god tid og ser hver enkelt beboer på en måte som jeg tror forsterker selvfølelsen hos beboeren.
Les mer
Powered by Cornerstone